Youtube รองรับภาพ 360Camera แล้ว สำหรับ VR Gear เทคโนโลยีที่จะมาแทนที่ TV

VR Gear เทคโนโลยีล่าสุดที่กำลังจะมาแทนที่ ทีวี โดยลักษณะจะเป็นแว่นตาสวมเข้าไปเมื่อเราใส่จะเสมือนเราเข้าไปอยู่ใน สถานที่นั่นเลยแหละ